loading

Công ty TNHH Giải pháp và công nghệ Bản Đồ Việt

SMAP

Đơn vị tư vấn, phát triển dịch vụ phần mềm trên nền GIS.

Giải pháp cốt lõi

AI-GIS-DATA

Đơn vị tập trung phát triển các giải pháp ứng dụng máy học cho hệ cơ sở dữ liệu GIS đô thị thông minh, biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình dữ liệu GIS 3D

Phần mềm cho doanh nghiệp

Smartphone

Hỗ trợ quản lý giám sát công việc, nhắc việc, báo cáo thống kê bằng ứng dụng trên bản đồ

Software Development Outsourcing

OPEN SOURCE - ARCGIS

Requirements; Design; Implementation; Testing/Verification; Documentation; Maintenance.