Giới thiệu Smap

Dịch vụ [Services]


• Dịch vụ thu thập dữ liệu [data collector]
• Tư vấn [Consultancy]
• Thành lập CSDL GIS [ GIS Database establishing]
• Đào tạo [Training (GIS, GPS, RS)]
• Phát triển và tích hợp hệ thống [System integrate and development]


Dịch vụ thành lập CSDL GIS [GIS DB establishing service]

• Biên tập và trình bày bản đồ số, Internet [digital map, Internet map]
• Thiết kế metadata [metadata design]
• Thiết kế cấu trúc GIS Geodatabase, GeoServer [Geodatabase, GeoServer design]
• Chuyển đổi dữ liệu: bản đồ, AutoCAD, Mapinfo, ảnh vệ tinh, ảnh máy bay... sang dạng dữ liệu GIS [convert paper map, AutoCAD, Mapinfo, image...to GIS]
• Khảo sát, chuẩn hóa dữ liệu [data survey, data standardization]