Hệ thống quản lý dịch bệnh trên nền GIS

Tin ngày Thứ hai 2/1/2017 16:34

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ thu thập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
- Phân quyền người dùng.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu vật tư y tế.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu tài chính kế toán. Phân hệ quản lý và thu thập dữ liệu dịch bệnh.
- Phân lớp dịch bệnh.
- Định nghĩa phiếu khảo sát dịch bệnh.
- Thu thập thông tin bằng thiết bị mobile.
- Hỗ trợ thu thập dữ liệu hai chiều online/offline.
 
Phân hệ phân tích phạm vi dịch bệnh.
- Phân tích phạm vi dịch bệnh.
- Phân tích mật độ dịch bệnh.
- Nội suy phạm vi ảnh hưởng dịch bệnh theo thời gian.
- Bản đồ chuyên đề loại dịch bệnh.
 
Phân hệ quản lý đại lý hành nghề thuốc.
- Quản lý giấy phép hành nghề.
- Quản lý các điểm hành nghề trên bản đồ.
- Bản đồ mật độ phân bổ thuốc đặc biệt đối với các dịch bệnh.
 
Phân hệ quản lý báo cáo thống kê.
- Thống kê dịch bệnh theo mùa.
- Thống kê dịch bệnh đã khắc phục, tái phát,
dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.
- Thống kê dịch bệnh theo Tỉnh, Huyện, Xã.