Hệ thống Quản lý CSDL tài nguyên môi trường trên nền GIS

Tin ngày Chủ nhật 2/10/2016 16:7

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
tập trung (Data Center).
- Phân quyền người dùng.
- Tích hợp với các thiết bị đo quan trắc môi
trường.
- Tích hợp hệ thống tiếp nhận hồ sơ một cửa.
- Tích hợp CSDL địa chính.
 
Phân hệ quản lý tài nguyên đất và đo đạc bản đồ.
- Quản lý thông tin dữ liệu quy hoạch sử dụng đất.
- Quản lý thông tin đo đạc, đất đai.
 
Phân hệ quản lý tài nguyên nước.
- Quản lý thông tin khai thác nước mặt, nước ngầm, xả thải vào nguồn nước.
 
Phân hệ quản lý khoáng sản.
- Quản lý thông tin thăm dò, khai thác khoảng sản.
- Quản lý mốc khai thác khoáng sản, biến động mỏ khoáng sản.
 
Phân hệ giám sát môi trường.
- Quản lý, phân tích thông tin quan trắc môi trường.
 
Phân hệ quản lý biển đổi khí hậu.
 
Phân hệ quản lý thông tin khí tượng thủy văn.