Giải pháp-Ứng dụng

  • Ứng dụng hệ thống quản lý cấp nước giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chống thất thoát nước sạch của doanh nghiệp hiện nay.

  • Hệ thống quản lý chiếu sáng đô thị giúp các công ty môi trường đô thị ở Việt Nam chuyển đổi và quản lý dữ liệu một cách tập trung trên nền bản đồ số, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chiếu sáng.

  • Hệ thống quản lý dịch bệnh giúp quản lý phạm vi ảnh hưởng các loại dịch bệnh trên bản đồ số, hệ thống hỗ trợ ra quyết định khoanh vùng khu vực dịch bệnh, điểm nóng dịch bệnh, mật độ dịch bệnh, cơ chế cách lý và khắc phục dịch bệnh.

1 of 1  Trang trước   Trang sau