Nội dung

Hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước trên nền tảng GIS (WSMS-GIS)

 Nước sạch là một nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của con người. Bảo vệ, cải thiện chất lượng và ngăn ngừa thất thoát nước sạch là một số yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp cung cấp dước sạch hiện nay.

Trên thực tế, các công ty cấp nước ở Việt Nam đang quản lý mạng lưới cấp nước bằng các sơ đồ bằng giấy, word, excel, AutoCAD, ... tình hình quản lý hiện nay là rời rạc, chưa thống nhất. Áp dụng giải pháp WSMS-GIS hỗ trợ các doanh nghiệp hợp các doanh nghiệp thực hiện thành lập một cơ sở dữ liệu tập trung trên nền GIS, thực hiện chuyển đổi số thống nhất dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chống thất thoát nước sạch.

Các thành phần của hệ thống
Phân hệ quản trị dữ liệu
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành Trung tâm dữ liệu;
- Phân cấp người dùng;
- Xác định hệ quy chiếu không gian, kinh tuyến trục VN2000, WGS84;
- Tích hợp với hệ thống SCADA;
- Tích hợp với hệ thống Thanh toán và CMS.
Phân hệ quản lý mạng lươi tài sản
- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của hệ thống cấp nước trên bản đồ;
- Cập nhật thông tin về tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, di động hoặc excel, v.v.;
- Phân tích khấu hao, mật độ, vật liệu và loại tài sản;
- Truy vấn thuộc tính và thông tin không gian của tài sản.
Phân hệ vận hành mạng lưới
- Quản lý thông tin về thay thế, sửa chữa và nâng cấp tài sản;
- Quản lý van mở / đóng;
- Quản lý sự cố mạng.
Phân hệ tích hợp hệ thống đo xa
- Tính áp lực nước cho toàn bộ mạng;
- Giám sát chất lượng nước;
- Thiết kế mô hình mạng.
Phân hệ dịch vụ khách hàng
- Quản lý vị trí của khách hàng trên bản đồ;
- Hệ thống quản lý thanh toán của khách hàng.
Hệ thống chạy thống nhất trên các nền tảng công nghệ:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.