Nội dung

19 6 2020

Hệ thống giám sát, quản lý và vận hành mạng lưới điện lưới trên nền tảng GIS (EMS-GIS )

Hệ thống giám sát, quản lý và vận hành mạng lưới điện lưới trên nền tảng GIS (EMS-GIS )

19 6 2020

Hệ thống quản lý mạng lưới tài sản thoát nước đô thị trên nền GIS (DRMS-GIS)

Hệ thống quản lý mạng lưới tài sản thoát nước đô thị trên nền GIS (DRMS-GIS)

19 6 2020

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu môi trường và tài nguyên trên nền GIS (EDMS-GIS)

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu môi trường và tài nguyên trên nền GIS (EDMS-GIS)

19 6 2020

Hệ thống quản lý cây ươm, cây xanh đô thị dựa trên nền tảng GIS (NTMS-GIS)

Hệ thống quản lý cây ươm, cây xanh đô thị dựa trên nền tảng GIS (NTMS-GIS)

19 6 2020

Hệ thống quản lý cảnh báo thiên tai dựa trên nền tảng GIS

Hệ thống quản lý cảnh báo thiên tai dựa trên nền tảng GIS

19 6 2020

Hệ thống quản lý dịch bệnh dựa trên nền tảng GIS (EPMS-GIS)

Hệ thống quản lý dịch bệnh dựa trên nền tảng GIS (EPMS-GIS)

16 6 2020

#

Urban design expert: Dr.Sc Duc Pham Huu

1  Trang trước   Trang sau