Nội dung

Hệ thống quản lý mạng lưới chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng GIS (PLMS-GIS)

 Hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng là tập hợp các tài sản gắn liền với quá trình vận hành kinh doanh và sản xuất của các công ty chiếu sáng đô thị, việc chuyển đổi số trong thời kỳ ứng dụng công nghệ 4.0 là một vấn đề cấp bách cần được quan tâm thực hiện.

PLMS - Là ứng dụng giải pháp GIS trong quản lý và vận hành hệ thống trên trên nền bản đồ số, hỗ trợ quá trình tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành và cải thiện năng lực quản lý.

Các thành phần của hệ thống:
Phân hệ quản trị dữ liệu
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành Trung tâm dữ liệu; tích hợp sensor cảm biến với các tủ điều khiển trung tâm. 
- Phân cấp người dùng;
- Xác định hệ tọa độ, hình chiếu, kinh tuyến trục;
- Tích hợp với hệ thống cây xanh đô thị và thoát nước đô thị;
- Tích hợp với hệ thống cấp nước.
Phân hệ quản lý tài sản
- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của hệ thống chiếu sáng trên bản đồ;
- Cập nhật thông tin về tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, di động hoặc excel, v.v.;
- Phân tích tuổi thọ, mật độ, vật liệu và loại tài sản;
- Truy vấn thuộc tính và thông tin không gian của tài sản.
Phân hệ vận hành mạng lưới
- Quản lý thông tin về thay thế, sửa chữa và nâng cấp tài sản;
- Quản lý kế hoạch chiếu sáng theo mùa;
- Quản lý sự cố mạng;
- Quản lý hành lang an toàn;
- Quản lý tiêu thụ năng lượng.
Phân hệ quản lý thống kê
- Thống kê cài đặt mới hàng năm;
- Thống kê vận hành mạng lưới chiếu sáng;
- Thống kê tiêu thụ điện năng.
Phần mềm quản lý chiếu sáng công cộng, ứng dụng trên các nền tảng:
* Phần mềm WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.