Nội dung

Hệ thống giám sát, quản lý và vận hành mạng lưới điện lưới trên nền tảng GIS (EMS-GIS )

 Hệ thống giám sát điện bao gồm các tài sản có giá trị, gắn liền với quá trình quản lý kinh doanh và sản xuất của các công ty điện lực. Quá trình sản xuất điện là một quá trình liên tục để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của khách hàng. Trong bối cảnh xây dựng và phát triển của chuyển đổi số 4.0, các dịch vụ năng lượng đóng vai trò là ngành công nghiệp mũi nhọn cơ bản cần nhiều nỗ lực và đầu tư hơn vào cải thiện năng lực quản lý và vận hành. giải pháp EMS-GIS được xây dựng để giúp các nhà quản lý vận hành hệ thống một cách đơn giản và chính xác bằng các hệ thống hỗ trợ với các mô hình dự báo và hệ thống cảnh báo an toàn.

Các thành phần của hệ thống
Phân hệ quản trị dữ liệu
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành Trung tâm dữ liệu;
- Phân cấp người dùng;
- Tích hợp dữ liệu lý lịch thiết bị;
- Tích hợp hệ thống SCADA; DCU.
- Tích hợp hệ thống CMIS, FMIS.
Phân hệ quản lý mạng lưới
- Phân tầng mạng lưới điện cao áp, trung áp và hạ áp;
- Quản lý hiệu suất tài sản cho lưới điện;
- Chuyển đổi sơ đồ mặt bằng với sơ đồ nguyên lý điện;
- Truy vấn sơ đồ điện.
Phân hệ xây dựng sơ đồ nguyên lý điều khiển
- Xây dựng sơ đồ nguyên lý;
- Quản lý thiết bị;
- Quản lý biến động thiết bị;
- Theo dõi hoạt động.
Phân hệ quản lý mất điện
- Quản lý mạch mở / đóng;
- Quản lý SAIDI, SAify, MAify;
- Thống kê mất điện;
- Đánh giá độ tin cậy của hệ thống phân phối điện.
Phân hệ quản lý thống kê
- Thống kê thiết bị: trạm biến áp, ngắt kết nối, v.v.;
- Thống kê đường dây cao thế, trung bình và hạ thế
- Thống kê tình trạng mất điện;
- Thống kê sự cố.
Hệ thống chạy đồng bộ trên các nền tảng công nghệ:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.