Nội dung

Hệ thống quản lý cảnh báo thiên tai dựa trên nền tảng GIS

 Hệ thống tích hợp mô hình cảnh báo để theo dõi biến đổi khí hậu và cảnh báo sớm.


Các thành phần chính Hệ thống bao gồm 3 thành phần
• Quản lý dữ liệu đầu vào.
• Lớp ứng dụng lõi mô hình.
• Lớp trình bày dữ liệu bản đồ.
Chức năng của hệ thống
• Hiển thị bản đồ và chức năng tương tác trên mô hình thành các bản đồ chuyên đề.
• Cập nhật vị trí của các trạm quan trắc (chất lượng nước, chất lượng không khí, mực nước biển, nước sông, chất lượng nước)
• Truy vấn thông tin của các trạm giám sát từ cơ sở dữ liệu
Hiển thị dữ liệu giám sát lên bản đồ chuyên đề
• Tích hợp dữ liệu theo dõi khí tượng thủy văn thời gian thực từ các trạm khí tượng
• Tóm tắt thông tin giám sát
• Tìm kiếm thông tin giám sát
• Hiển thị thông tin giám sát dưới dạng biểu đồ
• Hiển thị thông tin đơn sắc như báo cáo tổng hợp, biểu đồ thống kê.
• Hiển thị thông tin giám sát dưới dạng bản đồ chuyên đề.
Hệ thống chạy trên các nền tảng công nghệ:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Phiên bản điện thoại.