Nội dung

Hệ thống quản lý mạng lưới tài sản bằng một click chuột

 Đầu vào của hệ thống quản lý là tập hợp các bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế dưới định dạng AutoCAD, phần mềm cho phép người dùng cập nhật bổ sung dữ liệu thuộc tính, dữ liệu được lưu trữ tập trung cho phép người dùng dễ dàng khai thác với nhiều chức năng tiện ích như: tìm kiếm thông tin đối tượng trên bản đồ, phân tích và thống kê dữ liệu chỉ bằng một click chuột.